Szőke Éva
Pszichológus
"...mert szelíd vagyok és alázatos szívű, 
s megtaláljátok lelketek nyugalmát."
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Én Szőke Éva, tanácsadó szakpszichológus, egyéni vállalkozó, a www.szokeeva.hu weboldal üzemeltetője, mint önálló adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) bemutatom adatkezelésem gyakorlatát az Ön által önkéntesen megadott, valamint a rendszer alapvető működéséből kifolyólag a tudomásomra jutott személyes adatok adatkezelése során, a mindenkor hatályos törvényi szabályzásoknak és irányelveknek megfelelően. 

1. A Tájékoztató célja, hatálya 
Az Ön személyes adatainak védelme, az adatbiztonság követelményeinek betartása.
Annak bemutatása, hogy én, mint Adatkezelő a szakmai tevékenységem során milyen személyes adatokkal dolgozom, azokat miként gyűjtöm, és milyen módon kezelem.
Az Ön jogairól, azok gyakorlásának módjairól, és lehetőségeiről való tájékoztatás, amennyiben adataival kapcsolatosan jogsérelem éri.
A Honlap tulajdonosa fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa. A módosítások a Honlapon történő közzététellel válnak hatályossá. 

2. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében az Adatkezelő:
Szőke Éva egyéni vállalkozó
Adószáma: 75643584-1-25
Nyilvántartási szám: 24696482
Elérhetősége:
e-mail: pszichoeva2014@gmail.com
Tel.:+36 70-608-2354
magánrendelés címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 18. Fsz.4.
honlap: www.szokeeva.hu

3. Fogalmak meghatározása az adatkezeléssel kapcsolatosan:
Szakmai tevékenységem során a következő, Önnel kapcsolatos adatokkal dolgozom.( 2011.évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)
Az Ön Személyes adata: mely jelenti az Önnel kapcsolatba hozható bármely adatokat –az Ön nevét, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeretet – valamint az adatból levonható, Önre vonatkozó következtetést.
Az Ön Különleges adata: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat. (A faji eredetre, a nemzetiségi hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.)
Az Ön Egészségügyi adata: A természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. 
Pszichológiai adat: Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2.pontja szerint, pszichológiai adatnak nevezzük a különleges adatoknak azon kategóriáit, amelyek az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat, valamint az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás). 
Biometrikus adat: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását.

4. Az adatkezelés jogalapja 
Az Adatkezelő az Ön adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli. 
az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelési műveletek esetén az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban, 
Számlázás esetén az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség, 
Az adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott ideig kezeli.
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön kifejezett, előzetes, önkéntes és tájékozott hozzájárulása az Ön által közölt személyes adatok kezeléséhez. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valóságtartalmáért az adatot megadó személy felel.

5. Az adatkezelés célja, formái 
1) A tanácsadó pszichológus és az Ön kapcsolattartását, tanácsadói és/vagy tréningszerű együttműködését, illetve feladataiknak együttes meghatározását szolgálja.
2) Személyes adatok elektronikus és papír formában való tárolása, tanácsadási folyamatról írásos feljegyzések készítése elektronikus formában. 
3) Az élettörténeti adatok szakmai szupervízióban való felhasználása.

5.1 Az adatkezelés formái: 
a. Adatkezelés e-mail formátumban: Amennyiben Ön a honlapon feltüntetett pszichoeva2014@gmail.com email címre küldött üzenettel veszi fel az Adatkezelővel a kapcsolatot: Az így kapott üzenetnél az adatkezelés kiterjed az üzenet küldőjétől megkapott:
1. névre
2. e-mail címre
3. minden további személyes adatára, amelyet az üzenetben megad.
Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétel, kapcsolattartás, információadás és tájékoztatás az általam végzett pszichológiai szolgáltatásokról, az Ön személyre szabott kiszolgálása.

Az e-mailben történő megkereséssel Ön önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait az Adatkezelő rögzítse és tárolja, és az adatkezelés céljának megfelelően felhasználja. A levélíró bármikor indokolás nélkül visszavonhatja hozzájárulását, ingyenesen kérheti az Adatkezelő nyilvántartásából adatainak törlését, melyet az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül végrehajt. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Ön a törlésre vonatkozó nyilatkozatot megteheti az Adatkezelő pszichoeva2014@gmail.com elektronikus címére küldött üzenetben.

b. Adatkezelés a honlapon feltüntetett telefonszámon történő megkereséssel. Az ilyen hívás esetén az adatkezelés kiterjed:
1. a hívó fél nevére, amennyiben megadja
2. telefonszámára, amennyiben nem rejtett számról hív
3. minden további személyes adatára, amelyet a telefonos hívás során megad.

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információadás és tájékoztatás az általam végzett pszichológiai szolgáltatásokról, az Ön személyre szabott kiszolgálása.

A telefonon történő megkereséssel Ön önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait (elsősorban nevét és telefonszámát) az Adatkezelő rögzítse, tárolja, és az adatkezelés céljának megfelelően felhasználja. A telefonáló bármikor indokolás nélkül visszavonhatja hozzájárulását, ingyenesen kérheti az Adatkezelő nyilvántartásából adatainak törlését, melyet az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül végrehajt.

c. Adatkezelés személyes találkozás során
A jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő szintén a személyes találkozás során ad tájékoztatást.

d. Egyéb adatkezelési formák 
Korlátozottan cselekvőképes személy esetében – életkora, vagy a bíróság döntése alapján – adatkezelési döntéseit törvényes képviselőjével gyakorolhatja. 
Cselekvőképtelen személy helyett törvényes képviselője jár el. 
A 16. életévét betöltött kiskorú személy adatainak kezeléséről önállóan dönthet.

e. Számlázási adatok kezelése
Számláimat papír alapon állítom ki. Ha szolgáltatásomhoz kapcsolódóan számlát kér, akkor az adatkezelés kiterjed:
1. számlázási névre
2. számlázási címre
3. cég esetében adószámra
4. átutalás esetén a bankszámla kivonaton megjelenő adatokra (név,bankszámlaszám)
Az adatkezelés célja a számlák kiállítása. A számlák megőrzésének idejét jogszabály írja elő, ez a számla kiállításának éve és az azt követő 8 év. Amennyiben nem adja meg a számlázáshoz kért adatokat, úgy nyugtát adok.

6. Az adatkezelés időtartama
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Adatkezelő a megadott adatokat akkor törli, ha:
azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály, hatóság, bíróság a törlést rendeli el. 
Ön azt kéri, hozzájárulását adatai kezeléséhez visszavonja.
az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi.
az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.
A számlázással kapcsolatosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-értelmében nyolc évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok ( e-mail cím, e-mailben megadott adatok) a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

7. Adatbiztonság, adatokhoz való hozzáférés lehetősége, adatfeldolgozó személye 
Az Ön személyes adatait, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és a nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezelem, azok biztonságáról gondoskodom, biztonságosan tárolom. 
Magamra nézve kötelező érvényű, hogy megtegyem, mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítsam azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek.
Az adatkezelő a papíralapú dokumentumokat a konzultáció helyszínéül szolgáló elkülönített, zárt helyiségben, elkülönítetten tárolja.
Az Ön adataihoz, mint önálló adatkezelő személyesen rendelkezem hozzáféréssel.
A tanácsadási szerződéses jogviszony vonatkozásában könyvviteli feladatokat megbízás alapján, adatfeldolgozási szerződéses viszonyban, adatfeldolgozó lát el. Az adatfeldolgozó  személye könyvelő.
Az Ön adataival kapcsolatosan engem, mint Adatkezelőt titoktartás kötelez. (Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexének 5. pontja). pontja szerint a pszichológust titoktartási kötelezettség terheli minden - a kliens ellátása során tudomására jutott pszichológiai és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. Ezeket az adatokat csak az arra jogosulttal közölheti, és köteles azokat bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. Az adatfeldolgozót is titoktartás kötelezi az Ön adataival kapcsolatban. 
Ez alól kivételt képez az Eüaktv. 7. § (2).Az Adatkezelő kizárólag akkor mentesül a titoktartási kötelezettsége alól, ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához Ön írásban hozzájárul, az abban foglalt korlátozásokon belül; kivéve, ha az adatok továbbítása a törvény előírásai szerint kötelező.
Az adatok kezelése elektronikus formában: Az Adatkezelő és Ön közötti elektronikus kommunikáció, a konzultációk során előadottak vonatkozásában rögzített személyes adatok és különleges adatok, különösen az egészségügyi adatok a tanácsadó által külön, kizárólag erre a célra fenntartott e-mail címén keresztül történik.
o Az adatkezelő munkatevékenységre használt laptopja, biztonsági mentés céljából használt külső adathordozó, minden esetben jelszóval védett.

8. A honlapra látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
A www.szokeeva.hu honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére. 
A cookie(k) révén a honlapot meglátogató személy személy böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez, világos és egyértelmű tájékoztatást követően, kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával. A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. 
A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

9. Szerzői jogok
A www.szokeeva.hu honlap tulajdonosa fenntartja magának azt a jogot, hogy minden anyag, amely a Honlapon található ( pl. információk, tájékoztató anyagok, hivatkozások ) Szőke Éva tulajdonát képezik, és a Szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. törvény védelme alá tartozik. A honlap tartalmának kereskedelmi célú felhasználása tilos!

10. Egyéb rendelkezések 
Tájékoztatom, hogy adatainak kezelése megtörténhet az Ön engedélye nélkül is. 
Az Adatkezelőt megkereshetik hivatalos úton (pl. bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, stb.), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján, tájékoztatás, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett is, a pontos cél, és az adatok körének megjelölésével. 
Személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok át hatóságok részére, amely a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges. 
A titoktartási kötelezettség abban az esetben is kötelezi a Szolgáltatót/Adatkezelőt, ha tanúként hallgatják meg, hacsak Ön ez alól nem ad felmentést, vagy a törvényben meghatározottak szerint (pl.bűncselekményhez köthető sérülés észlelése) jelzési kötelezettséggel kell élnem a hatóságok felé. 

11. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 
(2011. CXII. évi törvény II/A fejezet 7-8 pontja.)
Személyes adatai kezeléséről Ön tájékoztatást kérhet. Az Ön kérésére az Adatkezelő írásbeli tájékoztatást ad Önnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön kérelmezheti az Adatkezelőnél pontatlannak ítélt adatai helyesbítését, kiegészítését.
Indokolás nélkül kérheti adatai törlését. Önnek joga van arra, hogy az Adatkezelővel töröltesse az Önre vonatkozó személyes adatokat – a kötelező adatkezelés kivételével – ha arra már nincs szükség az adott célból, ha hozzájárulását visszavonta és nincs más jogalap adatai kezelésére, ha jogtalanul kezelték adatait, vagy tiltakozik a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen.
A fentiek szerinti személyes adatai kezelésével kapcsolatban kéréseit Ön az Adatkezelőtől bármikor kérheti írásban, az Adatkezelőnek pszichoeva2014@gmail.com címére küldött e-mailben, amennyiben Ön egyértelműen beazonosítható. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül válaszol, és a szükséges intézkedéseket megteszi. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
A 2011. évi CXII Infotv. alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:
Amennyiben úgy érzi, hogy én Szőke Éva, egyéni vállalkozó és a www.szokeeva.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, köszönettel veszem, ha elsőként közvetlenül hozzám, az Adatkezelőhöz fordul, aki a panaszt 15 napon belül kivizsgálja és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja.
Jogait bírósági úton is érvényesítheti, keresetet benyújtva a lakóhelye szerinti törvényszékhez, vagy fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

szokeeva.hu - Minden jog fenntartva - 2016
Kapcsolat:
Szőke éva 
Tel: 06-70/608- 2354
e-mail: pszichoeva2014@gmail.com
Rendelő: 3525 Miskolc, Vologda  u.14. Fsz.3.
Fontos információk: